Algemene voorwaarden
 

 

Home

Overheid
Bedrijf
Particulier
Gratis 1e gesprek
Tarieven
Voorbeelden
Algemene voorwaarden
Wie zit er achter ?
Contactgegevens
Disclaimer
Feedback

1.      Alle opdrachten en werkzaamheden worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig deze algemene voorwaarden.
Uitdrukkelijk wordt bepaald dat de aansprakelijkheid nimmer de nota voor verrichtte werkzaamheden te boven zal gaan.

Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan zes (6) maanden, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes (6) maanden.

2.      In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Juridisch Adviesbureau Berkeveld;
CliŽnt: de wederpartij van opdrachtnemer bij een overeenkomst.

3.      Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, strekkende tot het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen cliŽnt en opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes.
Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van, en gelden in gelijke mate voor al degenen die voor opdrachtnemer op enigerlei wijze werkzaam zijn.
Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover opdrachtnemer dit uitdrukkelijk en schriftelijk aan cliŽnt heeft bevestigd.
Alle opdrachten van cliŽnten beschouwt opdrachtnemer als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de (uitdrukkelijke of stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon binnen haar organisatie zal worden uitgevoerd.

4.      CliŽnt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie.
Opdrachtnemer is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien cliŽnt alle door opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door opdrachtnemer gewenst, heeft verstrekt.
Extra kosten ontstaan doordat cliŽnt de verlangde gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van cliŽnt.

5.      Opdrachtnemer zal de werkzaamheden uit overeenkomst als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.
Opdrachtnemer kan niet instaan voor het bereiken van een beoogd resultaat of rechtsgevolg, maar zal zich slechts naar beste vermogen inspannen, (inspanningsverbintenis) opdat het beoogde resultaat of rechtsgevolg intreedt.
Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen niet of niet tijdig kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen ziekte, worden de verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer in staat is de verplichtingen na te komen.
Opdrachtnemer informeert cliŽnt hierover onmiddellijk na het optreden van een dergelijke oorzaak.

6.      Opdrachtnemer brengt voor de ten behoeve van cliŽnt uitgevoerde werkzaamheden aan deze een honorarium in rekening alsmede vergoeding voor gemaakte kosten, waaronder mede begrepen reiskosten. Uitgangspunt daarbij is het overeengekomen uurtarief, of een andere afspraak zoals een prestatiegerelateerd tarief, of een combinatie daarvan.
Bij vergoedingen welke gebaseerd zijn op een uurtarief wordt Ė voor zover mogelijk - vooraf een inschatting van het aantal aan de opdracht te besteden uren gemaakt op basis van ervaring en door cliŽnt geschetste feiten en omstandigheden.
Een offerte wordt uitgebracht op basis van de op dat moment bekende gegevens.
Indien door of vanwege cliŽnt verstrekte informatie naar achteraf blijkt een verkeerd beeld schetst van de feitelijke situatie, is opdrachtnemer gerechtigd het aantal aan een opdracht te besteden uren te herberekenen. Opdrachtnemer kan alsdan de offerte op basis van de aan het licht gekomen nieuwe feiten en omstandigheden bijstellen, onder mededeling daarvan aan cliŽnt.
Declaratie van tijdsbesteding voor verrichte werkzaamheden vindt plaats in eenheden van 15 minuten.
Te specificeren kosten zoals reiskosten, griffierechten, gerechtsdeurwaarderkosten en leges voor informatie van overheidsinstanties worden apart in rekening gebracht.
In spoedeisende situaties, of bij noodzakelijke of gevraagde werkzaamheden buiten normale kantoortijden, is opdrachtnemer gerechtigd om, na instemming door cliŽnt, het van toepassing zijnde tarief tijdelijk te verhogen met 35 procent.

7.      De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan cliŽnt in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden door storting of overmaking op de, in de factuur aangegeven, bank- of girorekening en wel binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op aftrek, korting of verrekening hoegenaamd.
Bij niet tijdige betaling zal cliŽnt in gebreke zijn en, door het enkele feit van verstreken zijn van de voor betaling gestelde termijn en het uitblijven van betaling binnen die (als Ďfataalí aan te merken) termijn, tevens in verzuim zijn.
Is het verzuim ingetreden dan zijn, vanaf de vijftiende dag na de factuurdatum tot aan het moment van algehele voldoening, tevens buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente verschuldigd. Indien cliŽnt een onderneming dan wel een overheidsinstantie betreft, is zij vanaf dertig dagen na factuurdatum een vertragingsrente van 10,25% per jaar aan opdrachtnemer verschuldigd (conform: Europese richtlijn 2000/35/EG). Bovendien zullen alsdan alle overige vorderingen die opdrachtnemer te dien tijde op cliŽnt mocht hebben in zijn geheel en direct opeisbaar worden.
De buitengerechtelijke incassokosten (tot maximaal 15% van de hoofdsom in vordering) worden berekend volgens aanbeveling I van het rapport ďVoorwerk IIĒ (Advocatenblad 2001, p. 216 e.v.), samengesteld door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR).
Bij langlopende projecten zullen aan cliŽnt geen tussentijdse overzichten van reeds verschuldigd en opeisbaar geworden renten en kosten worden toegezonden. Deze kosten en schaden zullen eerst aan het einde van het project bij de eindafrekening aan cliŽnt worden gefactureerd en in rekening gebracht.
Opdrachtnemer kan vůůr, maar ook tijdens de uitvoering van een opdracht van cliŽnt, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan opdrachtnemer de nakoming van zijn verplichtingen mag opschorten.
Indien cliŽnt enige op hem rustende betalingsverplichting niet of niet behoorlijk nakomt, is opdrachtnemer gerechtigd uitvoering van de opdracht geheel of ten dele op te schorten. Indien de opschorting langer duurt dan 30 dagen is opdrachtnemer gerechtigd de opdracht in onvoltooide staat te beŽindigen.
Alle kosten en schaden voortvloeiende uit opschorting of voortijdige beŽindiging in onvoltooide staat, komen voor rekening en risico van cliŽnt.

8.      Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade bij cliŽnt noch derden, die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie dan wel een handelen of nalaten van of namens cliŽnt.
Opdrachtnemer zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de cliŽnt en bij de selectie van in te schakelen derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is echter nimmer aansprakelijk voor schade van cliŽnt die het gevolg is van handelen of nalaten van derden in de uitoefening van hun beroep (o.a. gerechtsdeurwaarders, advocaten/procureurs en notarissen), welke door opdrachtnemer namens cliŽnt zijn ingeschakeld.
Een vordering tot vergoeding van schade bij cliŽnt als gevolg van een handelen of nalaten van opdrachtnemer moet binnen zes (6) maanden na het ontdekken daarvan bij opdrachtnemer worden ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

9.      De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor een beroepsfout waardoor cliŽnt schade lijdt is beperkt tot het bedrag van de factuur.
Opdrachtnemer is daarbij uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door opdrachtnemer van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
CliŽnt is gehouden opdrachtnemer te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, voortvloeiend uit of verband houdend met de werkzaamheden van opdrachtnemer ten behoeve van cliŽnt.
Onder derden als bedoeld in de vorige volzin worden tevens begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van cliŽnt, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van cliŽnt betrokken zijn.

10.   Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden tenzij opdrachtnemer een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, of voor zichzelf optreedt in een gerechtelijke procedure en het prijsgeven van deze informatie gerechtvaardigd is.
CliŽnt zal de inhoud van adviezen of andere, al dan niet schriftelijke, uitingen van opdrachtnemer niet openbaar maken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer. Dit is anders indien de voornoemde adviezen en uitingen de strekking hebben om aan derden te worden medegedeeld.
CliŽnt zal er voor zorg dragen dat derden niet van de in de tweede volzin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

11.   Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en cliŽnt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Indien uit hoofde van een tussen opdrachtnemer en cliŽnt gesloten overeenkomst, dan wel een andere daaruit voortvloeiende verbintenis of rechtshandeling, een geschil mocht ontstaan welke naar keuze van de meest gerede partij in rechte dient te worden beslecht, zal de ter zake te entameren gerechtelijke procedure bij de Rechtbank Zwolle, sector Kanton, (sector civiel)  casu quo Rechtbank Zwolle aanhangig worden gemaakt, afhankelijk van de hoogte van de vordering.

12.   Deze algemene voorwaarden treden in de plaats van eerdere versies daarvan.

Vastgesteld te Zwolle op 29 augustus 2007.

 

 

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan webmaster@berkeveld.org.
Copyright © 2007 Juridisch Adviesbureau Berkeveld
Laatst bijgewerkt: 13 oktober 2008